CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

 

Compartimentului control intern managerial se subordonează arhitectului- șef  al județului  și  prin   managerul public  în funcție,  îndeplinește urmăroarele atribuții:

a)  participă la activități, programe și proiecte legate de integrarea europeană și dezvoltarea instituțională;

b) asigură sprijin pentru politicile de reformă în administrația publică locală și în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților vizând accelarea reformei administrației publice locale, precum și implementarea legislației armonizate cu acquisul comunitar; 

 c) responsabilități ce privesc coordonarea de programe, proiecte și activități, menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică locală cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului, în vederea realizării scopului principal al postului și in conformitate cu prevederile legislatiei specifice;

d) analizează și elaborează documente legate de problematica reformei în domeniul administrației publice locale și integrării europene;

e) elaborează rapoarte asupra activităților-cheie în domeniul reformei administrației;

f) formulează propuneri cu privire la proceduri, la funcționarea compartimentelor din cadrul consiliului județean și la îmbunătățirea practicilor manageriale și a actului administrativ;

g) elaborează analize și rapoarte privind activitățile legate de reforma administrației publice și integrarea europeană;

h) identifică ariile care ar putea beneficia de asistență externă privind reforma administrației publice,  precum și a proiectelor corespunzătoare;

i) revizuiește și propune recomandări, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul consiliului județean, pentru simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de prestare a serviciilor publice în relație cu beneficiarii;

j) elaborează metodologii de monitorizare continuă și control al calității activităților privind reforma administrației publice și integrare europeană;

k) propune strategii de comunicare și management la nivel intrainstituțional și interinstituțional pentru îmbunătățirea practicilor curente și asigură cadrul de implementare și monitorizare a acestora;

l) participă la elaborarea proiectelor de regulamente de organizare și funcționare și a altor regulamente interne;

m) elaborează analize, evaluează și formulează propuneri privind definirea și îmbunătățirea procedurilor de lucru specifice;

n)  participă la elaborarea proiectelor de acte normative;

o) participă în colective de lucru în instituție sau oriunde se solicită de către conducerea consiliului județean;

  p) urmărește derularea și implementarea Sistemului de control Intern Managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

  r) participă la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Teleorman, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilitati, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe activitati, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Consiliului Județean Teleorman, personalul și structura acestuia, alte reglementări și conditii specifice;

  s) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor;

  t) urmărește constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale instituțiilor subordonate consiliului județean ;

 k) primește semestrial, sau când este cazul, de la compartimentele consiliului județean și instituțiile subordonate informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele  adoptate,  precum  și  referiri  la  situațiile  deosebite  și  la acțiunile  de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

u) îndrumă compartimentele din cadrul consiliului județean și instituțiile subordonate în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial;

v) prezintă Președintelui consiliului județean și arhitectului –șef al județului , ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul consiliului județean, cât și la nivelul instituțiilor subordonate, în conformitate cu  acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;

w) identifică riscurile inerente activităților și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

x) monitorizează activitățile (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective, etc.);

y) asigură aplicarea și menținerea prevederilor stabilite în documentația Sistemului de Management al Calității pentru toate procesele și activitățile desfășurate în cadrul Consiliului Județean Teleorman;

z) elaborează și revizuiește, de câte ori este necesar procedurile de sistem și fișele de proces aferente lor;

aa) verifică și participă la elaborarea Procedurilor operaționale, instrucțiunilor de lucru și a fișelor de proces aferente acestora;

bb) raportează periodic Președintelui  despre funcționarea și eficacitatea Sistemului de Management al Calității și despre orice necesitate de îmbunătățire;

cc) se asigură că politica în domeniul calității este promovată în cadrul consiliului județean prin conștientizarea cerințelor cetățenilor;

dd) răspunde de gestionarea procedurilor operaționale, precum și de actualizarea acestora;

ee) ține evidența tuturor documentelor Sistemului de Management al Calității, a actualizărilor aplicabile, precum și a codificării acestora;

ff) păstrează evidența și urmărește stadiul implementării pentru acțiunile corective inițiate în cadrul Consiliului Județean Teleorman;

gg) elaborează programul anual de audit și urmărește desfășurarea acestuia;

hh) planifică și participă la efectuarea instruirilor personalului în domeniul managementului calității.

ii) asigură relația cu părțile externe (organism de certificare, cetățeni, furnizori) în probleme   referitoare la sistemul de management al calității.

jj) raportează  conducerii consiliului județean și arhitectului –șef al județului problemele referitoare la calitate și propune soluții de rezolvare a acestora prin inițiere de acțiuni corective;

kk) participă in calitate de manager de proiect la derularea și implementarea  proiectelor;

ll) identifică problemele și participă la pregătirea strategiilor pentru soluționarea acestora, gestionarea resurselor;

uu) participă în calitate de reprezentant al consiliului județean la diverse organisme potrivit prevederilor legale;

vv) participă la elaborarea programelor privind activitatea consiliului județean;

xx) activitatea managerului public  din cadrul compartimentului   control intern managerial  se va desfășura   în conformitate cu prevederile  legislației specifice, cu   răspunderea  acțiunilor întreprinse    în  fața conducerii  consiliului  județean    și  a arhitectului –șef al județului;  

yy) răspunde de implementarea  Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, la nivelul Consiliului Județean Teleorman, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor associate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

zz) rezolvă  și  alte  sarcini  primite  din  partea  conducerii  Consiliului  Județean  Teleorman  și  a arhitectului –șef al județului;