NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE
Pași de urmat   1. Identificarea necesităților și a fondurilor necesare

    Mijloc probant:

   - Referat de necesitate

   - Fila de buget/aprobare obținere credit

   2. Alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare:

    Mijloc probant:

   - Referat de necesitate care conține estimarea valorii contractului

   - Poziție în programul anual al achizițiilor publice

   - Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

    ▪ obținerea aprobării de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare.

    Mijloc probant:

   - Nota justificativă privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată

   3. Elaborarea documentației de atribuire care conține și documentația descriptivă:

    ▪ elaborarea documentației descriptive;

    ▪ elaborarea clauzelor contractuale;

    ▪ stabilirea criteriului de atribuire și elaborarea notei justificative cu privire la acesta;

    ▪ finalizarea fișei de date a achiziției.

    Mijloc probant:

   - Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire

   - Documentația de atribuire aprobată

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenție! Nu uitați de solicitarea adresată Unității pentru Coordonarea și Verificarea       
│Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor      
│Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 30/2006!                                             
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   4. Transmiterea invitației de participare către unul sau mai mulți operatori economici, precum și a documentației descriptive

    Mijloc probant:

   - Invitația/Invitațiile de participare transmisă/transmise

   5. Numirea comisiei de evaluare

    Mijloc probant:

   - Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare

   - Nota justificativă privind cooptarea de experți externi, dacă este cazul

   6. Perioada de așteptare:

    ▪ depunerea ofertelor preliminare;

    Mijloc probant:

   - Lista cu ofertanții, numărul de înregistrare al ofertelor preliminare, data și ora înregistrării

    ▪ completarea declarațiilor privind confidențialitatea și conflictul de interese de către membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către experții cooptați.

    Mijloc probant:

   - Declarațiile completate de membrii comisiei de evaluare și de către experții externi cooptați.

   7. În cazul apariției conflictului de interese, se ia decizia modificării comisiei de evaluare și se modifică actul juridic de numire a acesteia.

    Mijloc probant:

   - Declarațiile completate de membrii comisiei de evaluare

   - Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare

   8. Examinarea ofertelor preliminare:

    ▪ verificarea corespondenței cu documentația descriptivă;

    ▪ la sfârșitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare consemnează problemele discutate și aspectele convenite într-un proces-verbal de ședință.

    Mijloc probant:

   - Procesele-verbale ale ședințelor de negociere

   - Stabilirea întâlnirii finale și depunerea ofertelor finale

    După caz:

    ▪ aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor;

    ▪ stabilirea ofertelor;

    ▪ elaborarea raportului și aprobarea acestuia.

    Mijloc probant:

   - Procesul-verbal privind oferta finală sau

   - Raportul de evaluare a ofertelor

   9. Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenție! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire către ofertanții a căror    
│ofertă a fost declarată necâștigătoare trebuie să motiveze această decizie și să indice     
│numele ofertantului câștigător.                                                              

În cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectivă trebuie indice și         
caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului
ofertant.                                                                                    
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    Mijloc probant:

   - Comunicările către ofertanți, dacă au fost invitați să participe mai mulți

   10. Perioada de așteptare:

    ▪ primirea contestațiilor, dacă este cazul.

    Mijloc probant:

   - Contestația depusă, cu număr de înregistrare

   - Decizia CNSC sau, după caz, rezoluția motivată

   11. Semnarea contractului

    Mijloc probant:

   - Contractul semnat, în original

   12. Transmiterea spre publicare a anunțului de atribuire

    Mijloc probant:

   - Cererea de publicare a anunțului

   - Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunțul publicat    Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziție publică.

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenție! Fiecare document trebuie să aibă un număr de înregistrare în ordinea cronologică a 
│întocmirii.                                                                                 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘