ANUNT

Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Judetean Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman organizeaza, la sediul sau din Alexandria, str. Dunarii, nr.178, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.269/2009, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Judetean Teleorman.

Conditiile de participare sunt stabilite conform Anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.112 din 30 august 2011. Managementul Muzeului Judetean Teleorman va fi incredintat unei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenie romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
d) experienta profesionala
- minim 3 ani in domeniul institutiilor de cultura si educatie;
e) experienta manageriala, cel putin de nivel mediu, dobandita in institutii de cultura (minim 1 an) sau prin managementul de proiecte culturale (minim 1 proiect);
f) nu detine o functie de conducere la o alta institutie din Romania;
g) cunoasterea unei limbi de circulatie intemationala (engleza, germana, franceza) si cunostinte de operare PC.

Concursul de proiecte de management se desfasoara conform urmatorului calendar stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 9 din O.D.G. nr.189/2008 si prevazut in Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.1l2 din 30 august 2011:

a) 09 septembrie 2011
- aducerea la cunostinta publica a conditiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, regulamentului, precum si a datelor pentru depunearea mapelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
b) 03 octombrie 2011- depunerea proiectelor de management si a mapelor de concurs de catre candidati la sediul Consiliului Judetean Teleorman;
c) 18 octombrie 2011
- analiza proiectelor de management de catre comisia de concurs
d) 19 octombrie 2011
-
afisarea rezultatului primei etape;
e) 20 octombrie 2011, ora 10.00 - sustinerea proiectului de management in cadrul interviului
f) 21 octombrie 2011- afisarea rezultatului concursului
g) 22 - 26 octombrie 2011- termen de depunere contestatii
h) 27 - 31 octombrie 2011- termen de solutionare a contestatiilor
i) 01 noiembrie 2011 - afisarea rezultatului final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public.

Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Judetean Teleorman, pana luni, 3 octombrie 2011, ora 17.00.

Proiectele de management sunt elaborate de catre candidati fara a fi personalizate, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerintelor din caietul de obiective si a prevederilor legislatiei indicate in bibliografie.

Dosarul de concurs trebuie sa contina:

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta Insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot obtine de la sediul Consiliului Judetean Teleorman sau de la sediul Muzeului Judetean Teleorman, sau se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Consiliului Judetean Teleorman (www.cjteleorman.ro).

Caietul de obiective, Bibliografia, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Judetean Teleorman au fost aprobate prin Hotarari ale Consiliului Judetean T eleorman si sunt afisate alaturat.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul resurse umane si monitorizare functii publice al Consiliului Judetean Teleorman (telefon: 0247311201
int.366; telefon/fax: 0247421193) (luni-vineri intre orele 8.30-17.00).


               
                     Bibliografia

pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Judetean Teleorman

1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 215/2001 a admnistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
        - MO nr. 123/20 feb 2007
3. Legea nr. 53/2003 - privind Codul muncii, republicata
        - MO nr.345/18mai2011
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
        - MO nr. 1105/26 nov 2004
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 618/29 iun 2006
6. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
        -
MO nr. 877/28 dec 2010
7. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
        -
MO nr. 646/26 iul 2006
8. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 633/21 iul 2006
9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
        - MO nr. 663/23 oct 2001
10. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 167/02 mar 2002
11. O.V.G. nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 418/15 mai 2006
12. Ord.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta
si raportarea angajamentelor bugetare si legale
        -
MO nr. 37/23 ian 2003

* * *

13. Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 927/15 nov 2006
14. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -
        - MO nr. 828/09 dec 2006
15. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
        -
MO nr. 938/20 nov 2006
16. O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare
        - MO nr. 951/24 nov 2006
17. O.D.G nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completerile ulterioare
       
-
MO nr. 817/05 dec 2008
18. H.G. nr. 1301/2009
pentru Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obieetive, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura
        -
MO nr. 828/02 dec 2009
19. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
       
-
MO nr. 58 din 23 ian 2004
20. H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
       
-
MO nr. 647/11 sept 2008
21. Ord.M.C. nr. 2035/18 apr 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale
detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil
        - MO nr. 470/27 sept 2000
22. Regulamentul de organizare si functionare a Muzeului Judetean Teleorman
        -
aprobat prin HCJT nr. 45 din 28 apr 2010

* * *

23. Radu Florescu, Bazele muzeologiei
    -
editat de Centrul de Perfectionare a Personalului din Cultura si
Arta, de Pregatire Postliceala si Postuniversitara, Bucuresti, 1994) 24. Ioan Opris, Managementul muzeal
    - Ed. Cetatea de Scaun, Targoviste, 2008
25. Jillian H. Poole, Managementul pe bani. Manual pentru institutiile culturale
    -
Ed. Silex, Bucuresti, 2004
26. * * * Management muzeal si educatie muzeala in Romania
    - editat de Asociatia Muzeelor din Olanda si Reteaua Nationala a Muzeelor din Ronuinia, Amsterdam, 2010
.

                                            PRESEDINTE,

                                    Liviu Nicolae Dragnea

                                    CONTRASEMNEAZA

                                        Secretar al judetului,

                                        Jr. Silvia Oprescu
 

 

Regulament
Caiet de obiective
Anexa 1 la Caietul de obiective
Anexa 2 la Caietul de obiective
Anexa 3 la Caietul de obiective
Anexa 4 la Caietul de obiective