Anunț de vânzare spații medicale

 

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

 

          1.CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN, cu sediul în strada Dunării, nr.178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon 0247/311201, int.356, 0247/421132, fax: 0247/421132 organizează licitație publică cu strigare  pentru vânzarea urmatoarelor spatii medicale:

§        Cab.E109, Etaj I,  Stomatologie, mun.Alexandria str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, jud.Teleorman

§        Cab.E110, Etaj I, Stomatologie, mun.Alexandria str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, jud.Teleorman

§        Cab.E111, Etaj I, Stomatologie, mun.Alexandria str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, jud.Teleorman

§        Cab.E, sala tratament H, etaj 1, substație Rosiorii de Vede, str.Izbiceanu, nr.7, jud.Teleorman

 

2.Locul, data și ora începerii licitației – Consiliul Județean Teleorman, 16.12.2008, ora 12.00

 

          3.Persoana desemnată să dea relații suplimentare – Pascuțu Victorița , tel:0247/421132

 

          4.Documentele necesare pentru participarea la licitație:

 

   A. pentru persoane juridice:

   a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

   b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

   c) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

   e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile Ordonanței de urgență nr. 68/2008;

   f) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

   g) cerere de participare la licitatie

 

   B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

   a) copie de pe actul de identitate;

   b) copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora;

   c) dovadă privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile Ordonanței de urgență nr. 68/2008;

   e) cerere de participare la licitatie

 

 

5.Garanția de participare la licitație:

§        Cab.E109 - 600 lei

§        Cab.E110- 600 lei

§        Cab.E111- 600 lei

§        Cab.E sala tratament H- 600 lei

 

6. Taxa de participare la licitație.

 

§        Cab.E109-100 lei

§        Cab.E110-100 lei

§        Cab.E111-100 lei

§        Cab.E sala tratament H-100 lei

 

Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpararea dosarului de prezentare.

Documentele pe baza carora se  elibereaza dosarul de prezentare sunt:

    solicitare scrisa;

    chitanta de achitare a garantiei de participare la licitatie;

   copie act de identitate (pentru persoane fizice);

   imputernicire din partea societatii comerciale ofertante(pentru persoane juridice).

 

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la comisie  în data de 15 decembrie 2008 între orele 14,00-16,00  la camera 37, dovada privind achitarea taxei de participare si documentele solicitate la punctul 4.

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea