Atributii si competente - Presedintele CJ

Preşedintele Consiliului judeţean reprezintă judeţul Teleorman în relaţiile cu celelalte autorităţi publice,cu persoanele fizice si juridice române şi străine,precum si in justiţie.  

Preşedintele răspunde în faţa Consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice locale.

Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean este subordonat Preşedintelui Consiliului judeţean.Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean  se bucură de stabilitate în funcţie,în condiţiile legii.                                        

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean,pe care îl conduce.Coordonarea  unor compartimente din aparatul de specialitate este delegată prin dispoziţie ,vicepreşedinţilor şi altor persoane,în condiţiile legii.                                                        

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman asigură respectarea prevederilor Constituţiei,punerea în aplicare a legilor,a decretelor Preşedintelui României,a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,a hotărârilor Consiliului judeţean,precum şi a altor acte normative.                   

                          

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman îndeplineşte ,în condiţiile legii,următoarele categorii principale de atribuţii:   

 •  atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;                         

 •  atribuţii privind relaţia  cu Consiliul judeţean ;                             

 •  atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;           

 •  atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciiile publice ;           

 •  atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean ;           

 •  alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini încredinţatede Consiliul judeţean.    

În exercitarea atribuţiilor privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman :       

 • întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia,organigrama,ştatul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare  a aparatului de specialitate,precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean ;   

 • numeşte,sancţionează şi dispune suspendarea,modificarea şi încetarea  raporturilor de serviciu sau,după caz, a raporturilor de muncă,în condiţiile legii,pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean.

În exercitarea atribuţiilor  privind relaţia  cu Consiliul judeţean, Preşedintele Consiliului Judetean Teleorman:                                                                                             

 • conduce şedinţele Consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea  şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;                                               

 • prezintă Consiliului  judeţean ,anual sau la cerere,rapoarte cu privire  la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului judeţean;

 • propune Consiliului judeţean numirea,sancţionarea,modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz,a raporturilor de muncă,în condiţiile legii,pentru conducătorii instituţiilor şi serviciiilor publice de interes judeţean.

În exercitarea atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:  

 •  exercită funcţia de ordonator principal de credite;             

 •  întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean,în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;   

 •  urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului judeţean adoptarea măsurilor  necesare pentru încasarea acestora la termen;                                               

 •  iniţiază, cu aprobarea Consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiunide titluri de valoare în numele judeţului.

În exercitarea  atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciiile publice, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:                                                                              

 •  îndrumă metodologic,prin aparatul de specialitate al Consiliului judeţean,activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;

 •  poate acorda ,fără plată,prin aparatul de specialitate al Consiliului judeţean ,sprijin,asistenţă tehnică,juridică şi de orice altă natură consiliilor sau primarilor  la cererea  expresă a  acestora.                                                                                                  

  În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice de interes judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:

·         coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;

·         ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine

o        asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

    educaţia;

    serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    sănătatea;

    cultura;

    tineretul;

    sportul;

    ordinea publică;

    situaţiile de urgenţă;

    protecţia şi refacerea mediului înconjurător;

    conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    evidenţa persoanelor;

    podurile şi drumurile publice;

    serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;

    alte servicii publice stabilite prin lege;

o        sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

o        emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;

o        acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

·         ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean, listate mai sus, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;

·         emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean;

·         coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;

·         coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.

Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute privind serviciile publice de interes judeţean

În exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini încredinţate de Consiliul judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:     

 •  înfiinţează , în limita numărului maxim de posturi probate,cabinetul preşedintelui,compartiment distinct format din maxim 5 persoane;                     

 •  numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul cabinetului preşedintelui;        

 •  stabileşte prin dispoziţie atribuţiile  personalului cabinetului preşedintelui;           

 •  propune consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public în limita numărului maxim de posturi aprobate;                                                                                                 

 •  numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public pe baza unor criterii ,proceduri şi atribuţii specifice,aprobate de consiliul judeţean;      

 •  deleagă administratorului public atribuţiile de coordonare a aparatului de specialitate şi calitatea de ordonator principal de credite.                                                              

In indeplinirea atributiilor prevazute de lege emite dispozitii cu caracter individual , care devin obligatorii dupa ce au fost aduse la cunostinta persoanelor interesate.

Inainte de emitere, proiectele de dispozitii vor fi avizate de compartimentul juridic al Consiliului judetean.

Back