CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 4 iulie 2017 

                                                                                            

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

 

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

 

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de marți, 4 iulie 2017, ora 13:00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Cristescu Ionel Dănuț,

 

 

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului,

                                 

                                                                                                                jr. Silvia Oprescu

                               

 

 

 

                                               

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV,

          

            jr. Iuliana Ionescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 3 iulie 2017