R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

  al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 25 ianuarie 2018

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 25 ianuarie 2018, prin dispoziția nr.8 din 19 ianuarie a.c.

La ședință participă 33 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 15 ianuarie 2018, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 15 ianuarie 2018.

 

Doamnelor și domnilor,

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Fedeleș Oana Raluca, prin demisie.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.       Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

3.       Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din data de 25 ianuarie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.       Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din data de 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.       Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

8.       Proiect de hotărâre privind propunerea județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A..

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km. 30+000 – 42+060, L=12,060 km”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – Limită județ Argeș, km. 54+187 – 110+926, L=56,739 km”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), km. 0+000 – km. 7+338, (7,338 km.).

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) –Perii Broșteni (DJ 504), km. 7+364 – km. 17+363, (9,999 km.).

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.    Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Fedeleș Oana Raluca, prin demisie.

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre

 

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Fedeleș Oana Raluca, prin demisie.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Fedeleș Oana Raluca, prin demisie.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Doamnelor și domnilor,

                Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare, domnului Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatului de consilier al domnului Iorga Adrian Octavian.

Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorității consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului domnului Iorga Adrian Octavian.

Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.

Supun la vot validarea mandatului domnului Iorga Adrian Octavian.

                                - Cine este pentru?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi domnul Iorga Adrian Octavian a fost validat în funcția de consilier județean.

 

Doamnelor și domnilor,

                Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.

                În acest sens, îl rog pe domnul Iorga Adrian Octavian să se prezinte în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, să pună mâna stângă pe Constituție și dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul și să îl semneze în două exemplare, unul pentru consilier și unul pentru dosarul ședinței.

                Precizez că legea prevede expres și în mod imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul că sunt considerați demisionați de drept, fiind înlocuiți cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

                Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a prezenta hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

                Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu observația de a se corecta numele a doi membri ai comisiei, respectiv doamna Neicu Cristiana care a devenit doamna Alcea Cristiana, iar domnul Bibina Marin, pe unele documente apare scris Bibină Marin și rog a se opera și această corectură. Vă mulțumesc.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc și eu. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din data de 25 ianuarie 2017.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din data de 25 ianuarie 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din data de 25 ianuarie 2017.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din data de 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din data de 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din data de 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

 

Următorul proiect de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind observații, rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

Domnul Vlad Eugen propune pe domnul Dumitrescu Mircea, administrator public al județului Teleorman.

 

Persoana nominalizată este întrebată dacă acceptă.

Mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, rog secretariatul tehnic procedeze la completarea buletinelor de vot iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

                 Rog pe domnul Iliescu Angelică, prezinte procesul verbal.

 

                Domnul Iliescu Angelică.

                Domnul Dumitrescu Mircea, din totalul de 33 voturi exprimate a întrunit un număr de 33 de voturi ”pentru”.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Vă mulțumesc.

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind propunerea județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

                Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

 

                La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km. 30+000 – 42+060, L=12,060 km”..

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

 

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km. 30+000 – 42+060, L=12,060 km”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km. 30+000 – 42+060, L=12,060 km”.

 

 

        La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – Limită județ Argeș, km. 54+187 – 110+926, L=56,739 km”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

        Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – Limită județ Argeș, km. 54+187 – 110+926, L=56,739 km”. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

        În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – Limită județ Argeș, km. 54+187 – 110+926, L=56,739 km”.

 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), km. 0+000 – km. 7+338, (7,338 km.).

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), km. 0+000 – km. 7+338, (7,338 km.).

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), km. 0+000 – km. 7+338, (7,338 km.).

 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) –Perii Broșteni (DJ 504), km. 7+364 – km. 17+363, (9,999 km.).

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) –Perii Broșteni (DJ 504), km. 7+364 – km. 17+363, (9,999 km.).

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) –Perii Broșteni (DJ 504), km. 7+364 – km. 17+363, (9,999 km.).

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”

 

Doamna Stoian Maria

-Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă  aduc în atenție două probleme.

În ședința ATOP, care a avut loc mai devreme, l-am avut ca invitat pe șeful secției SDN Teleorman, care ne-a informat că in viitorul foarte apropiat va începe modernizarea drumurilor 51 și 52, respectiv Alexandria-Zimnicea, Alexandria- Turnu Măgurele, iar domnul președinte ne-a promis că va face toate demersurile astfel încât drumul  expres București –Alexandria să fie demarat. S-a vorbit despre sprijinirea infrastructurii rutiere din județ în vederea atragerii potențialilor investitori. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă luați în calcul depunerea unui proiect în cadrul POR 2014 -2020 , apelul 2.1 B- Înființarea de incubatoare de afaceri pentru Consiliul județean singur sau in parteneriat cu municipiile Alexandria , Roșiorii de Vede sau Zimnicea în vederea sprijinirii și inițierii de noi afaceri în județul nostru după modelul Consiliului Județean Ilfov, care a deschis un incubator de afaceri în orașul Otopeni cu puncte de lucru în Măgurele și București.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Am să încep prin a menționa că  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică are un rol consultativ, însă activitatea acesteia este reprezentativă pentru că acolo se întrunesc  instituții, consilieri județeni și reprezentanți ai comunității. Am participat astăzi la lucrările ședinței ATOP întrucât am vrut să pun în discuție și acest subiect al infrastructurii rutiere din județ.  Așa cum spunea și doamna Stoian,  s-au finalizat studiul de fezabilitate si procedurile de licitație pentru  modernizarea DN 52 Alexandria – Turnu Măgurele și DN 51 Alexandria –Zimnicea. De asemenea, sunt foarte nemulțumit de faptul că în Masterplan DE 70 Alexandria-București nu este cuprins ca drum expres. Având în vedere ca pe  POR a fost  aprobată modernizarea drumului Alexandria – Craiova, aș dori ca în perioada următoare să fie cuprins și DE 70  Alexandria – București ca drum expres. Atât noi, cetățenii județului cât și cei care tranzitează județul Teleorman  constatăm că valorile de trafic au crescut foarte mult. Voi face tot ce depinde de mine ca în masterplan să existe acest drum expres între Alexandria și București, o condiție esențială pentru susținerea și generarea de dezvoltare durabilă în această zonă.

Cu privire la posibilitatea pe care ați semnalat-o, orice axă este deschisă pentru atragerea de noi investitții atât pentru consiliul județean cât și pentru restul primăriilor din județ pe care le informăm periodic și le asistăm cu privire la oportunitățile de finanțare.

În cadrul ședinței ATOP am mai discutat o serie de probleme printre care siguranța rutieră sau  verificarea autovehiculelor  cu privire la inspecția tehnică periodică. Totodată, am solicitat domnului inspector-șef  Dumitrașcu, precum și  domnului inspectorșef  Tîrlie,  elaborarea unui plan strategic pentru evitarea incidentelor de genul celui din anul 2017 de la unitatea de invațământ din perimetrul fabricii Koyo. Cunosc faptul că echipajele din cadrul jandarmeriei sunt subdimensionate, dar am solicitat imperios organizarea acestora astfel încât sa acopere perimetrele din preajma unităților de învățământ. De asemenea, în localitățile rurale trebuie asigurată prezența poliției pentru ca acolo sunt mai frecvente incidentele de încălcare a legii.

Doamna Stoian Maria

-Legat de cealaltă observație despre care vă spuneam, aș vrea să semnalez câteva aspecte cu care m-am confruntat personal. Mă bucur foarte mult că este prezent și domnul manager al Spitalului Județean de Urgență Alexandria și că ma pot adresa direct și dumnealui. În pragul Sărbătorilor de Crăciun tatăl meu a suferit un accident cerebral și a fost internat în acest spital. Din pagina de prezentare a spitalului citez că acesta ” are drept scop de a deveni cel mai bun furnizor de servicii medicale din sudul țării, prin promovarea și implementarea celor mai bune practici medicale”. Dincolo de investițiile importante care s-au realizat în această unitate de modernizare a secțiilor, de dotare cu paturi moderne, consider ca lipsesc lucruri esențiale astfel ca actul medical să fie, cu adevarat, unul de calitate. Din păcate, asigurarea serviciilor  nu se poate face decât cu personal calificat, cu aparatură  și echipamente de diagnostic. Este cunoscut faptul  spitalul județean încă nu dispune de computer tomograf. Consider că există o stare de lucruri care ține, pe de-o parte de managementul spitalului și pe de altă parte de întreg sistemul românesc de sănătate. Mă refer strict acum la secția de neurologie, unde personalul medical de specialitate este mai mult decât insuficient. Asistenții medicali au ca atribuții și completarea și actualizarea  datelor pacienților în sistemul informatic, fapt ce determină scăderea calității timpului dedicat efectiv bolnavului. Trebuie gasită o soluție pentru acest lucru, poate angajarea unor operatori care sa se ocupe exclusiv de gestionarea electronică a bazelor de date. De asemenea, rezultatele testului de sânge, care s-a repetat de 3 ori în aceeași zi, au indicat 3 valori diferite, ceea ce mie personal îmi determină anumite dubii referitoare la modul de lucru al laboratorului spitalului. Cât privește  lenjeria de pat folosită, la un moment dat s-a vehiculat ideea că ar trebui adusă de acasă. Consider ca domnul manager ar trebui să facă demersuri pentru achiziționarea de lenjerii de unică folosință ca să nu mai depindem de firmele de curățătorie. Vă propun ca domnul manager al spitalului județean  să pregatească pentru a ne prezenta într-o ședință următoare o inventariere a tuturor problemelor cu care se confruntă această unitate, pe lângă cele expuse și identificate de mine în cele 10 zile de spitalizare petrecute alături de tatăl meu. Sper ca împreună să gasim cele mai bune soluții pentru ca actul de sănătate să fie unul de calitate. Vă mulțumesc.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Doamna Stoian, cu privire la echipamentele tomograf si RMN, săptămna trecută am semnat contractele pentru achiziționarea acestora prin Banca Mondială  și cred că până în luna aprilie le vom avea efectiv , iar în perioada următoare vom termina de amenajat spațiul pentru instalare, așa cum prevăd normele. Am asteptat să primim adresa oficială înainte de a demara procedura pentru amenajarea spațiului pentru a ști exact parametrii care trebuie avuți în vedere.  Totodată, prin proiectul pe care l-am depus în valoare maximă eligibilă de 1500 000 euro  si care constă în extinderea și modernizarea unităților primiri urgențe, dorim să mai achiziționăm un computer tomograf și un RMN, dar trebuie să discutăm cu Ministerul Sănătății dacă mai putem beneficia de acest drept întrucât deja ni s-au acordat prin Banca Mondială aceste echipamente, deși eu personal consider că ar fi foarte utile. Am constatat și eu că mai sunt anumite probleme la spitalul județean și i-am atras atenția domnului manager ca sunt anumiți angajați ai spitalului care nu-și desfășoară activitatea în mod corespunzător. Într-adevăr, asistentul medical ajunge mai greu la pacient întrucât trebuie să se ocupe și de gestionarea cardurilor de sănătate și  înscrierea permanentă a datelor în sistemul informatic. Vă adresez rugămintea de a ma informa în permanență cu privirea la orice aspecte de care ati luat cunoștință cu privire la desfășurarea activității în această unitate de importanță vitală pentru județul nostru. Acest spital preia majoritatea cazurilor grave de la celelalte spitale din județ și resursa umană trebuie să fie pe masura dotărilor și eforturilor care s-au depus pentru asigurarea celor mai bune servicii medicale. Îl invit acum pe domnul manager să ne spună câteva cuvinte cu privire la cele semnalate de doamna consilier Stoian.

-          Domnul Alexandru Dobre, manager SJU Alexandria

În momentul de față avem incheiat un contract pentru asigurarea serviciilor medicale de computer tomograf în județ, toate aceste servicii fiind suportate de Spitalul Județean Alexandria. Legat de problema lenjeriilor de pat, nu știu exact ce s-a întâmplat în perioada respectivă, noi avem pentru fiecare pat trei lenjerii plus una de rezervă care ajung la curățătorie și ne sunt livrate înapoi cu regulariatate. Este adevărat că înregistrarea pacienților în sistemul medical necesită eforturi suplimentare din partea personalului, însă angajarea unui registrator medical ar presupune desfășurarea activitații acestuia între orele 07.00 și 15.00, după care este nevoie de continuarea înregistrării medicamentelor sau analizelor care se fac în timp real.

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Îl rog pe domnul manager ca pentru ședința următoare să pregătească un material cu toate problemele spitalului județean identificate sau sesizate atât de personalul medical cât și de pacienți. Sigur că noi dezbatem săptămânal situția spitalului, dar doresc să se prezinte și în ședința consiliului județean o situație cu toate aceste probleme și cu eventuale soluții. Vreau totuși să înțelegem că activitatea unui spital de primiri urgențe este o activitate supradimensionată, de aceea avem nevoie de extindere și dotări suplimentare. Sunt convins că domnul Dobre, va găsi și va implementa soluțiile optime pentru remedierea acestor probleme, așa cum a făcut și până acum. Totodată, trebuie să luăm în calcul și faptul că pentru a atrage medici în acest spital, trebuie să le putem oferi și locuințe de serviciu. În acest sens, am purtat discuții cu domnul director al DGASPC Teleorman pentru a  analiza modalitățile de a intra în posesie și a renova o serie de apartamente aparținând acestei instituții și

 

 

 

 care în prezent nu mai sunt folosite.

 

                Domnul Iliescu Alexandru.

                -Domnule președinte, dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, aș ruga colegii de la spitalul județean, tot pentru ședința următoare, să pregătească o situație cu posturile vacante, respectiv numărul de posturi ocupate. Doamna consilier Stoian a prezentat mai devreme o serie de neajunsuri. La secția neurologie, în anexa conținând statul de funcții  apare un total de 

57 de posturi. Cred că ar trebui să știm dacă toate aceste posturi sunt ocupate, caz în care trebuie sa căutăm deficiențele în altă parte. Vis-a-vis de problemele cu lenjeria de pat, înțeleg că există un contract cu o curățătorie, deci este vorba de un serviciu externalizat, ceea ce presupune anumite riscuri. România nu este pregătită la ora actuală să externalizeze serviciile de acest gen. De asemenea, să nu uităm că Spitalul Județean Alexandria este spital de gradul 3. Noi nu avem in România spital de gradul 1, celelalte spitale de urgență de la București și Timișoara sunt spitale de gradul 2, iar SJU Alexandria este abia de gradul 3, ceea ce spune foarte multe despre capacitatea asigurării serviciilor medicale despre care s-a amintit. Vă mulțumesc.

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Vă mulțumesc și eu. În concluzie, la ședința următoare, domnul manager Dobre ne va prezenta un raport complex al activitații spitalului, ocazie cu care veți observa și foarte multe plusuri câștigate de această unitate în ultimii ani.

                -Domnul Cocu Bogdan

                Domnule președinte, ați făcut mai devreme o scurtă referire la comasarea unor unități școlare. Aș vrea să vă întreb dacă aveți cunoștință despre numărul unităților școlare care urmează a fi comasate, pentru că se fac speculații in spațiul public.

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Nu va fi vorba de comasare de școli, ci de comasarea unor clase cu efective de elevi foarte mici. Mâine voi participa la o întâlnire cu doamna inspector școlar general și voi putea fi în măsură să vă ofer aceste cifre și detalii.  Dacă nu mai aveți alte probleme și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

    PRESEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Cristescu Ionel Dănuț                                                        Oprescu Silvia