CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE

 

 

 

 


D I S P O Z I Ţ I E

 

   privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman īn şedinţă ordinară īn data de 11 aprilie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Avānd īn vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

          Īn temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman īn şedinţă ordinară miercuri, 11 aprilie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărāre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2007.

 

2.     Diverse.

 

  Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează īn site-ul propriu şi se transmite către mass-media.

  Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                             A V I Z A T

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al judeţului

             

                                                                                           Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr.____ din __  aprilie 2007