R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES-VERBAL

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman

din data de 24 aprilie 2007, ora 11,00

 

 

 

          Bună ziua, stimaţi colegi,

          In temeiul temeiul prevederilor  art. 94 alin. 2, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  am convocat astăzi, 24 aprilie 2007, Consiliul judeţean în şedinţă  extraordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care ţin de competenţa exclusivă  a autorităţii noastre publice judeţene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia nr. 88 din 19 aprilie 2007 şi anunţul difuzat prin mass - media locală.

 

          Din datele puse la dispoziţie rezultă că în sală sunt prezenţi un număr de 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind doamna Tîrnăcop Aurica şi domnul Stoicovici Gabriel, astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

         

Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

 

La şedinţă participă directorii direcţiilor şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituţii, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean din 11 aprilie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare din 11 aprilie 2007.

 

Doamnelor şi domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele şi oraşele Videle şi Zimnicea, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre privind propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria – director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman şi continuarea activităţii pe o perioadă de şase luni.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încadrarea domnului Ciocan Florea – director general al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

 

7.     Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman  privind modul de îndeplinire, în anul 2006, a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman.

 

8.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi:

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind constatarea încetării unui mandat de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 9 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Am auzit că sunt comentarii cu privire la procedura de vot. Aici nu votăm o persoană, ci constatăm un fapt este un act unilateral de voinţă, este o decizie personală deci, votul va fi deschis.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

Vreau să mulţumesc domnului Badea Marius Rivera pentru activitatea desfăşurată în funcţia de vicepreşedinte. După şedinţă va acorda un interviu presei locale.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele şi oraşele Videle şi Zimnicea, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 9 voturi „pentru” şi 4 „abţineri”.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Băţăuş rog să ne comunicaţi dacă cele cinci consilii locale au adoptat hotărâri în acest sens.

          Domnul Băţăuş Mugur.

          Cu excepţia Consiliului Local Videle, care au promis că pe 26 aprilie a.c. au convocat în şedinţă ordinară consiliul şi are înscris pe ordinea de zi şi acest proiect de hotărâre.

          Domnul Florescu Adrian.

          Au un acord de principiu, să cunoaştem intenţiile ?     

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Acest proiect de hotărâre este întârziat. Este la limita posibilă de adoptare. Nu vrem să punem sub semnul întrebării realizarea acestui proiect în judeţ.

          Acest proiect de hotărâre se poate realiza numai cu consiliile locale care doresc acest lucru.

          Avem de la primăria oraşului Videle adresa nr. 2097 din 19 aprilie a.c. care confirmă că  noi am solicitat un punct de vedere, deci există voinţă, dar în fapt nu aduc nimic.

Acest proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” şi în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.

La şedinţa de astăzi participă un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16.

Aşa cum am stabilit în şedinţa din 4 august 2006, ulterior modificată în şedinţa din 30 septembrie 2006, comisia de numărare a voturilor îşi va desfăşura activitatea până la sfârşitul mandatului

 

            Vă rog să faceţi propuneri.

          Pentru genul acesta de funcţii nu pot fi propuşi consilieri judeţeni sau consilieri locali, după caz, ei fiind în incompatibilitate, ci numai din aparatul de specialitate al consiliului judeţean.

            În proiectul de hotărâre este propus domnul Neaţu Gabriel – şef serviciu la Serviciul integrare europeană şi dezvoltare regională.

          Doamna Tatu Ioana Rodica

          Domnul Neaţu Gabriel este prezent în sală , dorim să-l cunoaştem!

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Domnule Neaţu vă rog să vă prezentaţi.

          Domnul Neaţu Gabriel

Sunt şef serviciu la Serviciul integrare europeană şi dezvoltare regională din cadrul Consiliului judeţean, m-am ocupat de derularea proiectului ISPA încă de la lansare şi care se va finaliza cu importante investiţii (fonduri structurale) în domeniul apei potabile  şi reţelei de canalizare la localităţile din judeţ

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă mulţumesc.

 Trecem la completarea buletinelor de vot

Se prezintă tehnica votării.                           

          Urmează operaţiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de preşedintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă).

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

            Domnul Pitiş Petre.

          Cu 31 voturi „pentru” din totalul de 31 voturi valabil exprimate s-a aprobat

desemnarea domnului Neaţu Gabriel în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele şi oraşele Videle şi Zimnicea, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre .

-   Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele şi oraşele Videle şi Zimnicea, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a ne prezenta expunerea de motive privind propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria – director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman şi continuarea activităţii pe o perioadă de şase luni.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Nedelea Maria.

          Vreau să mulţumesc consilierilor judeţeni şi tuturor celor care ne-au ajutat în desfăşurarea activităţilor aprobate de Consiliul judeţean.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Cunosc activitatea desfăşurată la Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda”, de doamna Nedelea Maria, care a avut bune rezultate în domeniu şi vreau să vă felicit.

Acest proiect de hotărâre priveşte şi o persoana care solicită continuarea activităţii  şi în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.

 

La şedinţa de astăzi participă un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16.

          Avem completate buletinele de vot.

Se prezintă tehnica votării.                           

          Urmează operaţiunea propriu-zisă de votare.

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

            Domnul Pitiş Petre.

Cu 31 voturi „pentru”, s-a aprobat continuarea activităţii doamnei Nedelea Maria pentru o perioada de şase luni în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria – director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman şi continuarea activităţii pe o perioadă de şase luni.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria – director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman şi continuarea activităţii pe o perioadă de şase luni.

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Având în vedere că domnul Ciocan Florea este numit cu delegaţie şi nu prin concurs, trebuie să modificăm şi hotărârea.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Nemaifiind discuţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman.

La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încadrarea domnului Ciocan Florea – director general al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.                                                 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încadrarea domnului Ciocan Florea – director general al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încadrarea domnului Ciocan Florea – director general al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, am întocmit Raportul privind modul de îndeplinire, în anul 2006, a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman, pe care l-aţi avut în mapa de lucru.

Dacă din parcurgerea materialului respectiv sunt observaţii sau întrebări?

Domnul Simionescu Adrian.

V-aş propune să  dezbatem  acest subiect în şedinţa următoare.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Putem face şi aşa, la şedinţa următoare să puneţi întrebări.

Domnul Simionescu Adrian.

          Să discutăm reorganizarea comisiilor.

          Domnul Florescu Adrian.

          E bine să renunţăm a mai face parte din două comisii.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Problema participării la comisiile de specialitate se va reglementa prin regulament.

          Noi am stabilit printre altele aceste lucruri, toate părerile dumneavoastră  le vom definitiva  la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean.

          Am hotărât să introduc pe ordinea de zi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean când nu vom avea prea multe proiecte de hotărâri, pentru că este un act important pentru Consiliul judeţean şi trebuie analizat foarte bine..

Trecem la ultimul punct Diverse.

          Avem doi colegi care vor să facă  declaraţii politice.

           Domnul Badea Marius Rivera.

          Declaraţia mea este că, începând de azi am revenit în rândul membrilor Partidului Social Democrat.

          Domnul Dumitrescu Mircea.

          Acelaşi anunţ vreau să fac. Şi eu am depus cerere pentru revenirea  la PSD.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă mai aveţi alte probleme?

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,

 

    Liviu Nicolae Dragnea                                      Jr. Rodica Vrabie