CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE

 
 

 

 

 

 


D I S P O Z I Ţ I E

   privind: convocarea, de īndată, a Consiliului Judeţean Teleorman īn şedinţă extraordinară īn data de 27 decembrie 2006 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Avānd īn vedere:

-  prevederile art.106, alin. 2, 4 şi 5 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată;

          Īn temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă, de īndată, Consiliul Judeţean Teleorman īn şedinţă extraordinară miercuri, 27 decembrie 2006, ora 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Proiect de hotărāre pentru validarea dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 342 din 22 decembrie a.c., privind majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, cu suma de 2.540 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin Hotărārea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

2.     Diverse.

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice şi se inserează īn site-ul propriu.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                                                     A V I Z A T

                                                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                                                              Secretar al judeţului

             

                                                                                                                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr._____ din 27 decembrie 2006.