CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

                        

 

                                                                      

 

pentru :  modificarea anexelor nr.9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.9976 din 25 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.9977 din 25 august 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea modificării anexelor nr.9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009 ;

          -  adresa nr.255 din 25 august 2009 a Serviciului Informatic ;

          - adresa nr.163 din 20 august 2009 a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b” și alin.(2) și art.67 alin.(1) literele ,,b” și ,,c” din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) literele ,,d” și ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se modifică anexele nr.9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean, conform anexelor nr.1 și nr.2. 

         

               Art.2. - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. ___ din __   august  2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: