CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

                  

  privind: :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr. 9782 din 19 august 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea;

- raportul comun de specialitate nr. 9783 din 19 august 2009 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală și Direcției de menagementul proiectelor cu finanțare internațională privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

-  Hotărârea Consiliului Județean Telorman 125 din 31 octombrie 2008;

- adresa nr. 53172/VB/14.08.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

- prevederile art. 19 alin. (2) și art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

  Art.1. - Se aprobă utilizarea sumei de 9.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consililui Județean Teleorman pentru cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ,,Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013”.

 

               Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009,  modificarea și completarea  ,,Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului - Secțiunea de dezvoltare”conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.3. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. ____ din  __   august 2009