CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9247 din 07 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 9248 din 07 august 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială;

-       adresa înregistrată sub  nr.9016  din 31 iulie 2009 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

          - prevederile art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

                       

         Art.1. - Se desemnează domnul (doamna)  ....................... , consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.        

    

         Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman – Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului Județului Teleorman și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

 

 

 

Alexandria,

Nr._____din___________2009