CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9245 din 07 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman  și raportul de specialitate nr. 9246 din 07 august 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

-       adresa înregistrată sub  nr.8289  din 15 iulie 2009 a Direcției de Muncă și Protecție Socială a Județului Teleorman;

-       prevederile art. 3 alin. (1) lit.c) din Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței  Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

                       

         Art.1. - Se desemnează domnul (doamna)  ....................... , consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.       

    

         Art.2. - Vicereședintele Consiliului Județean Teleorman – Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Direcției de Muncă și Protecție Socială a Județului Teleorman și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

                                                          

  

Alexandria,

Nr._____din___________2009