CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

 privind: aprobarea   documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici, în faza  documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție:„Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.9678 din 17 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Balan și raportul comun de specialitate nr. 9679 din 17august 2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea   documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici, în faza  documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare  și  modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria ” 

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 44, alin.(1), din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completata;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă  documentația tehnică pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare  și  modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria ” în faza, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    

              Art.2. Se aprobă indicatorii  tehnico- economicii în faza , documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare  și  modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria ”, respectiv

 

                           Valoare totală (inclusiv TVA) :  4.312.692,49 lei

                                          Din care C+M : 3.497.859,82  lei

        

Art. 3. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare depunerii proiectului.

 

Art. 4.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                     

Alexandria

Nr. ..... din .....august 2009