H O T Ă R Â R E

                         

privind :  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în valoare

               de 30.529.000 lei pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

            

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94  alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.3252 din 23 martie 2009 al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea şi raportul comun de specialitate nr.3232 din 20 martie  2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe, Direcţiei managementul proiectelor cu finanţare internaţională şi Direcţiei dezvoltare locală privind necesitatea aprobării contractării unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice,activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;

- prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

- prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

         - prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean nr. nr.26/13.02.2008, 42/27.02.2008, 82/09.06.2008, 126/31.10.2008 privind aprobarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1.x-x Se aprobă contractatea unei finanţări rambursabile interne, în valoare

de 30.529.000 lei pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 20 ani.

   

Art.2. – Contractarea finanţării rambursabile interne se va efectua prin utilizarea procedurii de licitatie deschisă.

 

         Art.3.x-xContractarea finanţării rambursabile interne pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prevăzută la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean prevăzute în anexa la prezenta.

 

Art.4. - Din bugetul local al Consiliului Judeţean Teleorman se asigură integral plata :

a)     serviciului anual al datoriei publice locale ;

b)    oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes judeţean

c)     alte cheltuieli neeligibile ale finanţării nerambursabile menţionată la art.1.

 

Art.5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de  credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Teleorman următoarele date :

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia :

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract ;

c) gradul de îndatorare al Consiliului Judeţean Teleorman

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile ;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile ;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă

           - (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat.

 

Art.6. - Garantarea finanţării rambursabile interne de la art.1 al prezentei hotărâri, se va realiza prin acord de  garantare cu veniturile proprii ale bugetului propriu al judeţului Teleorman şi cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

 

Art.7. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin direcţiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman,  în termenul prevăzut de lege şi va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul oficial al Consiliului Judeţean, precum şi pe pagina de internet www.cjteleorman.ro

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

        

                                                              

Contrasemnează,

Secretar al judeţului,

 

Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.         din       aprilie 2009