HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3585 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3586 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr. 3 din 16 ianuarie 2009 a Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) şi alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

         În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea