HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3589 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3590 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr. 80  din 9 februarie 2009 a Serviciului Informatic;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                          

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi 2.

 

         Art. 2. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget – finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea