HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul 2009         

                                                        

       Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr.3587 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3588 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul 2009;

-   raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţia socială;

-   adresa nr. 13 din 15 ianuarie 2009 a Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale                    nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1    şi 2.

Art.2. – Anexele  nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea