HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a judeţului Teleorman

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3601 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3602 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr.364 din 12 ianuarie 2009 a Direcţiei Generale de Pază a judeţului Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget- finanţe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.4. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

                                      Liviu Nicolae Dragnea