privind: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

         Avānd īn vedere:

-       expunerea de motive nr.3593 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3594 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării numărului şi structurii personalului nedidactic ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009;

-       adresa nr. 17 din 13 ianuarie 2009 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       prevederile art. 25 alin.(4) din Normele metodologice pentru finanţarea īnvăţămāntului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001,  modificat prin H.G. nr. 174/2003;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.f)  din Legea administraţie publice locale                           nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale                          nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                                          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic ale  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea īn aplicare  a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea