privind: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic ale Şcolii Speciale Roşiorii de Vede, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3591 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3592 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării numărului şi a structurii personalului nedidactic ale Şcolii Speciale Roşiorii de Vede, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr.19 din 13 ianuarie 2009 a Şcolii Speciale Roşiorii de Vede ;

-       prevederile art. 25 alin.(4) din Normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001,  modificat prin H.G. nr. 174/2003;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.f din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic ale Şcolii Speciale Roşiorii de Vede, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea