HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea şi completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr.2636 din 27  martie 2009 a secretarului judeţului şi raportul de specialitate nr.2972 din 27 martie  2009 al Direcţiei administratie publică locală privind necesitatea modificării şi completării art. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 4 alin. (1), (5) şi (8) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului;

 - prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art I. Art 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman, se modifică şi completează după cum urmează:

-  Doamna  Barbu Carmen Daniela, psihopedagog Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman se înlocuieşte cu doamna Marilena Ion;

- Domnul Copăceanu Geani Silviu, subcomisar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman se înlocuieşte cu domnul Dulcă Florin.

 

   Art.II Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea