H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea utilizării în anul 2009 a fondului de rulment pentru

                finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean

                Teleorman.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform preve- 

derilor art. 94  alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3204 din 19 martie  2009 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen şi raportul comun de specialitate nr. 3205 din 19 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finante şi Direcţiei dezvoltare locală privind necesitatea utilizării  în anul 2009 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

 - prevederile art.58 alin.(1) litera ,,b”, alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

         În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,  modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

           Art.1. - Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment în sumă de  607 mii lei pentru finanţarea parţială a investiţiei ,,Reabilitare tronson DJ703, Siliştea Gumeşti - Ciolăneşti, km 112+021 - 121+396”.

 

Art.2. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                    CONTR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEMNEAZ|,

                                                                                                Secretar general al jude]ului,

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. ____ din  __   aprilie  2009