H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2009.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

         - raportul nr.3229 din 20 martie 2009 al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea şi raportul de specialitate nr.3230 din 20 martie 2009 privind necesitatea aprobării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,a”, art.20 alin .(1) litera ,,a”, art.26, art.29, art.39 alin.(3), (4), (5) şi (6), art.45 şi art. 46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;

- prevederile art.4 literele ,,a”, ,,c” şi d”, art.5 alin.(1) literele ,,a, b, c, d, f şi g” şi alin. (6) , art. 8 şi anexelor 4, 6, 7 şi 8,  din Legea nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ;

         -  prevederile adresei nr.3577 din 16 februarie 2009 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman privind estimarea impozitului pe venit pe anul 2009;

         -  prevederile H.C.J. nr.23 din 18 martie 2009 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanţare cheltuielilor privind drumurilor judeţene;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” şi ,,f”, şi alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

         În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

            Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2009, conform anexelor nr.1, 2, 3a şi 3b.

 

Art.2. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009, conform anexei nr.4.

 

Art.3. - Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.5.

 

            Art.4. - Anexele nr.1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5.  - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică buget-finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                 Secretar general al judeţului,

 

                                                                               Jr. Silvia Oprescu

 

                                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. ____ din __ aprilie  2009