H O T Ă R Â R E

privind :  aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de per-

                 sonal şi a fondului salariilor de bază  pe anul 2009 ale instituţii-

                 lor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean

                 Teleorman.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederi-

lor art.94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

         - expunerea de motive nr.3231 din 20 martie 2009 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen şi raportul de specialitate nr.3232 din 20 martie  2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2009 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b”, art.26 alin.(4) şi art. 67 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

            Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 13.

 

            Art.2. - Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexelor nr.1 a) - 13 a) .

 

Art.3. - Anexele nr.1 – 13, respectiv 1 a) - 13 a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget- finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZ|,

                                                                                        Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                  Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.        din         aprilie  2009