HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3597 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3598 din 27 martie    2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman nr. 25 din 13 ianuarie 2009;

-       prevederile art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) art.104 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi nr.2.

         

           Art.2. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

                   Art.3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget- finanţe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul  administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea