HOTĂRĀRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2009

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         Avānd īn vedere:

-       expunerea de motive nr. 3622 din 27martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 3623 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2009;

-       adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

nr.5641 din 27 martie 2009;

-       avizul favorabil nr. 1882867 din 10.03.2009 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) art.104 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Īn temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

 

Art.2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art.3. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea īn aplicare a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.4. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica  actul administrativ instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE

                                                Liviu Nicolae Dragnea