HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3603 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3604 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr. 13 din 16 ianuarie 2009 a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) şi alin. (2) lit.a) din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                          

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi 2.

 

Art.2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea