HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2009

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

         Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3595 din 27 martie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.3596 din 27 martie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       adresa nr.24 din 15 ianuarie 2009 a Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Marin Preda“ – Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget – finanţe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.4. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea