CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 aprilie 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 aprilie 2008, orele 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiile medicale nr. 105 și nr. 107 din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 612B Satu-Vechi (DJ 612A) – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești (DN 65A), km 0+000 – 15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al județului a rețelei de alimentare cu energie electrică și aprobarea închirierii acesteia Consorțiului Joint Venture Teleorman până la punerea în funcțiune a   obiectivului de investiții “Depozit Central de la Mavrodin”.

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire Pază și Protocol, pentru anul 2008.

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Master Planului de apă și apă uzată pentru județul Teleorman și a indicatorilor documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România.

 

8. Proiect de hotărâre privind adoptarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap pentru perioada 2008-2013.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Vrem să știm cum putem să muncim!” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării.

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

 

11. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ aprilie 2008