CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

H O T Ă R Â R E

 

                                                                       

privind : rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință, conform prevederilor

art. 94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - raportul nr.4176 din 15 aprilie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.4306 din 15 aprilie 2009 al Direcției economice, buget-finante și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- adresa nr.22984/DGLP/08.04.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

          - prevederile art.91 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/ 2001, republi-cată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

          Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, conform anexei nr.1.

 

          Art.2. - Se modifică și se completează ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.2.

 

          Art.3. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.4.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

  

           Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 Alexandria,

Nr. ____  din  ____  aprilie  2009