CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară vineri, 28 septembrie 2007, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Direcției de Pază Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrării “Extindere pavilion cronici” de la spitalul de psihiatrie Poroschia, județul Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aportului județului Teleorman la majorarea capitalului social al S.C. “Apa Serv” S.A. Alexandria prin utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

9.     Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea consiliilor locale ale comunelor Balaci și Dobrotești a drumului comunal DC 48, km 0+000-8+000, pentru o perioadă de 5 ani.

 

10.                     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __ septembrie 2007