CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

                                                  D I S P O Z I T I E

   

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 14 decembrie 2007 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 14 decembrie 2007, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 125 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km. 17+400 – 58+000 (40,60 km.).

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 126 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 504, limită judeţ Giurgiu – Alexandria – Orbeasca – Tătărăştii de Sus, km. 30+000 – km. 110+700 (79,784 km)”.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 127 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Rebilitare DJ 601F, Coşoteni – Vedea – Mavrodin, km. 0+000 – km 23+500 (23,5 km.)”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitare DJ 543, limită judeţ Olt – Prundu – Lunca, km. 16+200 – 050 (6,850 km)” finanţat prin programul PHARE CBC 2006 România - Bulgaria.

 

7. Diverse.

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite consilierilor judeţeni.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al judeţului

             

                                                                                                                      Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 323 din 7 decembrie 2007