HOTĂRÂRE

 

privind: participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în  calitate de solicitant, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie   regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult’’

                

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 11946 din 11.12.2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.11947 din 11.12.2010 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Economică, buget - finanțe  și Serviciul Juridic și Contencios;

          - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială și Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

          - Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.1741/2010, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

          - prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și lit.d),  alin (5) lit.a ) pct.3 și alin (6) lit a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

          Art.1. - Se aprobă participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în  calitate de solicitant, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, incluisv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult’’, pentru Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Secția boli contagioase, Secția cronici-dermato-venerice, Spitalul de Psihiatrie Poroschia și Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, cu finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu.

 

          Art.2. - Contribuția  proprie, conform Ghidului de finanțare a Programului în cuantum de minim 10% din valoarea totală a investiției, pentru finanțarea proiectului ce urmează a fi depus, în cazul în care acesta va fi selectat se va  asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al județului pentru anul 2011.

 

          Art.3. - Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălansemneze toate documentele necesare depunerii proiectului menționat la art.1 și să asigure prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Economică Buget – Finanțe, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

                                       Liviu Nicolae DRAGNEA                                       

 

   

 

 

 

Alexandria

Nr._____din ___decembrie  2010