H O T Ă R Â R E

 

 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2011 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința   ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 10488  din  02.11.2010  a  vicepreședintelui  Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și  raportul comun de specialitate nr. 10489 din  02.11.2010 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciului juridic și contencios și  Direcției economice, buget-finanțe  privind necesitatea stabilirii unor taxe locale pentru anul 2011;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Județean;

          - prevederile   art.  267,  art.  283  alin.  (1),  art.  284  alin.  (1), art.  287,  art. 288  

și art. 295  alin. (1) și (6)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată; 

          - prevederile   art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile   art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

         - prevederile   art. 4, art. 7 alin. (18) și art. 45 alin. (3), (3¹) și (4) din  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile  art. 176  alin. (3) și alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile art. 91  alin. (1)  lit. “b” și alin. (3)  lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare.

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare,

 

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E                               

 

            Art. 1 – Se stabilesc taxele locale pentru anul 2011 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 2  -  Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului  și   Direcția economică, buget-finanțe, vor lua măsuri pentru  afișarea la sediul Consiliului Județean, publicarea în presa locală, pe site-ul Consiliului Județean Teleorman  și în Monitorul Oficial al județului, a prezentului act administrativ, în termenul prevăzut de lege.  

     

           Art. 3 – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                           

 

 

   Alexandria,

  Nr._____ din  __________________6