HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27.04.2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5173 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul de specialitate  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării proiectului Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum expres, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele –                                                                                                            Nikopol, tronson I Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele și drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda – HTK  Kulina Voda, municipalitatea orașului Belene” și a cheltuielilor aferente implementării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă contribuția proprie în  cuantum de 50% din procentul de 2,54% din valoarea eligibilă a proiectului “Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum expres, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson I Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele și drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda – HTK  Kulina Voda, municipalitatea orașului Belene”, finanțat în  cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania- Bulgaria 2007- 2013.

 

Art. 2. - Se aprobă diponibilitatea temporara din bugetul Consiliului Județean Teleorman a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate in implementarea proiectului pana la rambursare acestora de catre Autoritatea de Management a Programului de cooperare transfrontalieră  România- Bulgaria 2007- 2013, pentru proiectul menționat la Art.1.

 

 

              Art. 3. – Se imputerniceste Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㓠Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele”, Mohanu Nicolae, sa semneze contractul de finanțare și toate documentele necesare implementării proiectului prevăzut la Art.1.

 

 

               Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ___ din  18 mai 2010