HOTĂRÂRE

 

 

privind: asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a  infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5171 din 14 mai 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate 5172 din 14 mai 2010 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – finanțe și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea asigurării disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a  infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 1 alin.(2) lit.a)- d), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art.2 alin.(3) lit.g) și k), art.3 și art.5 alin(4), din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile art.2 alin.(5) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1  – Mobilitate îmbunătățită și acces la infrastructura de transport, informație și comunicații în regiunea transfrontalieră,  Domeniul major de interventie 1.1 – Îmbunătățiri ale facilităților de transport transfrontaliere rutiere și fluviale;

-  prevederile art. 91 alin. (1) litera b)  din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 - Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul Consiliului Județean Teleorman  a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate în implementarea proiectului până la rambursarea acestora de catre Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră  România- Bulgaria 2007- 2013, pentru proiectul „Elaborarea planului cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”.

 

Art.2 - Se aprobă contribuția proprie în procent de 2,54% din valoarea eligibilă a proiectului menționat la Art.1, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania- Bulgaria 2007- 2013.

 

                Art.3 - Se imputerniceste Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare implementării proiectului prevăzut la Art.1.

 

Art.4 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – finanțe și Serviciul juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.5  - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                             

 

 

                                                                                    

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din18 mai 2010