R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 11 februarie 2011

 

         

Bună ziua, stimați colegi,

          Am convocat Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară astăzi, 11 februarie 2011, prin dispoziția nr. 57 din 4 februarie 2011.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnul Mocanu Virgil, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai instituțiilor din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 19 ianuarie 2011, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 19 ianuarie 2011.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008.

 

8.     Diverse.

 

După publicarea proiectului ordinii de zi în presă, Direcția Economică, buget-finanțe, la cererea Primarului municipiului Turnu Măgurele care a solicitat public, în scris, un sprijin financiar de urgență în vederea prevenirii sistării agentului termic către instituțiile de învățământ, unități sociale și asociațiile de proprietari racordați la sistemul centralizat, a inițiat proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011, fapt pentru care, vă propun să suplimentăm ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre.

 

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea aprobată.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

          Eu apreciez inițiativa consiliului județean în condițiile în care am constatat că suntem penultimul județ din țară ca suprafață împădurită.

          Acest program este important și contribuie la dezvoltarea patrimoniului silvic, dar creșterea este nesemnificativă, de la 5,14% la 5,50%.

          Am constatat că numai o parte din localitățile din județ sunt prinse în program.

          Ca o informare, precizez că, în cadrul PNDR pentru proiectele 2007-2013, în anul 2011, conform calendarului, sunt patru sesiuni pentru depunerea proiectelor de împădurire a terenurilor agricole aferente măsurii 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” în care contribuția europeană este de 100%. Se acordă și prime pentru lucrările de înființare între 150 Euro și 1900 Euro. Aceasta este pe o perioadă de cinci ani, pentru întreținere și mai este o primă compensatorie fixă de 215 Euro/ha, pe 15 ani, valori comparabile cu cele din program. Poate gândim o formulă de colaborare sau asociere între Consiliul Județean Teleorman și Oficiile județene ale APDRP pentru restul localităților care nu sunt prinse, pentru a profita de aceste fonduri.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Este foarte bună intervenția, dacă-mi permiteți o caracterizez. Vom avea o colaborare foarte strânsă între  consiliul județean și instituția pe care o conduceți, cea mai bună variantă este o asociere. Suprafața totală ocupată cu păduri în județul Teleorman este de 29.735 ha, ceea ce reprezintă 5,14% din fondul forestier, este foarte puțin.

          Consiliul Județean Teleorman își propune ca ponderea suprafeței ocupate de păduri să crească de la 5,14% la 5,50% în anul 2020, adică la 31.815 ha creându-se trupuri de pădure de circa 2080 ha.

          Suma estimată a proiectului este de 700 miliarde lei vechi pe o perioadă de 10 ani. Odată programul început, putem identifica și alte surse de finanțare, vom avea o colaborare strânsă cu Romsilva și Direcția Silvică Teleorman.

          Teleormanul este într-o situație foarte gravă din punct de vedere al climei și al solului datorită procesului de deșertizare.

          Toți funcționarii vor munci pentru acest proiect și vor avea o deschidere maximă la dumneavoastră.

          Acolo unde dumneavoastră puteți influența anumiți primari, o faceți, pentru că împădurirea nu are culoare politică.

          Este un program al județului, oricine dorește să se implice va avea un loc bine stabilit, este o prioritate maximă pentru viitorul acestui județ.

          Numele județului vine de la Deli Orman, ceea ce înseamnă pădure deasă nebună, și în ce situație am ajuns acum!

          Doresc înființăm și niște pepiniere. Am avut o discuție cu conducerea Consiliului Județean Galați. Tot așa au pornit, din acele pepiniere oferă puieți pentru toate primăriile care doresc se implice în acest program.

          Sper ca și agenții economici care au investiții în agricultură înțeleagă importanța acestui program și să se implice și ei. Este un program pe termen lung la care eu invit pe toată lumea.

          Domnul Ion Petre.

          Am citit programul și am participat cu 2-3 sugestii la el. Este o prioritate a județului care  conduce la triplarea suprafețelor de fond forestier cu până la 60.000 ha perdele de protecție forestieră cu un aport de 30% la sporul de producție vegetală

          Emisiile de noxe vor fi diminuate foarte mult, iar seceta sperăm se îndepărteze cât mai mult.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Să punem umărul toți și convingem autoritățile centrale ca programul de vegetație forestieră să înceapă.

          Domnul Ion Petre.

          Am făcut rost de program și îl voi da la toate primăriile pentru a ști unde vor fi amplasate perdelele forestiere.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Din acest program sigur au de câștigat cetățenii. Trebuie lucrăm împreună.

          Domnul Ion Petre.

          Cu toată plăcerea.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă mulțumesc.

          Domnul Savu Adrian.

          Au fost nenumărate programe de-a lungul timpului, pentru împădurirea terenurilor. Problema nu a fost finanțarea, ci mai mult nepăsarea și reaua voință a autorităților locale. Ar trebui punem mai mare presiune pe primari pentru că acolo este cheia.

          Lipsa terenurilor pentru împădurire a făcut ca Teleormanul să aibă cea mai mică suprafață cu păduri din țară.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Unii primari motivau neînțelegerea cu Romsilva, dacă discutăm așezat și vedem care au fost motivele care i-au reținut pe primari la vremea respectivă ne deblocăm.

          Eu cred că, în prezent, primarii sunt conștienți și conștientizează efectele benefice ale împăduririi.

          Lipsa terenurilor ca și motivele din vremea respectivă trebuiesc deblocate, sunt fonduri europene și trebuie ne implicăm în obținerea acestora.

          Eu am văzut de când am avut două acțiuni de împădurire și am constatat dorința primarilor de a se implica.

          Vă mulțumesc.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

La punctul doi de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Petcu Florea.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Domnul Vătafu Cătălin.

          Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea fac o scurtă remarcă. Cred că suntem la a 4-a sau a 5-a majorare a capitalului S.C. Eurobac SRL.

          Dacă până la momentul inaugurării punctului de trecere cu bacul aceste majorări successive erau întrucâtva justificate pentru menținerea echipei de acolo, în momentul acesta, respectivul feriboat ar trebui se autofinanțeze.

          Consider că, ar fi ultima dată când mai putem aloca fonduri. Acești bani pot fi folosiți în alte scopuri. Numai printr-un management mai eficient putem ne autofinanțăm.

          Managementul de calitate pe parcursul lunilor de vară va putea duce la economii, astfel încât iarna, să nu mai fim nevoiți să susținem echipa de la Eurobac cu fonduri de la consiliul județean.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Este corectă observația, parțial.

          Am rugămintea, la cei care pot prin natura funcției, facă demersuri la primul ministru, ministrul dezvoltării, să respecte promisiunea asumată.

          Guvernul, și-a luat angajamentul că acea bucățică de drum fie reabilitată (de la DJ 546 la DN 70). Dincolo de acest fapt, e posibil să fie o problemă legată de management și de gospodărire, iar dacă reprezentantul consiliului județean în consiliul de administrație nu este în stare să ne aducă niște propuneri de eficientizare a activității, îl rog pe domnul administrator public, Dumitrescu Mircea, să vină cu o propunere de schimbare, iar pe domnul vicepreședinte Bălan Ilie să vină cu o propunere de revigorare.

          Mulți transportatori reclamă acea bucată de drum care este foarte rea.

          Am discutat și cu doamna Anca Boagiu. Dacă ministerul nu are bani pentru cinci km de drum, să-l tranfere la noi să-l putem face.

          Tirurile nu pot folosească acest drum și folosesc în continuare feriboatul de la Calafat.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Am și eu două tiruri. La bulgari drumul este asfaltat, iar la 7 km. de feriboat este chiar o autostradă care merge spre Pleven – Sofia. La Nicopole este zonă turistică.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă rog frumos nu promovați turismul în Bulgaria. Am vorbit cu Radu Berceanu, când era ministru, cu Mitrea, apoi cu Anca Boagiu, care a promis că înainte de a fi dat în folosință feriboatul, drumul o fie făcut.

          Domnule Vătafu, sunteți pe acolo, totuși este un angajament. Vă rog, faceți demersuri de a ne trece nouă, în administrare, drumul respectiv dacă Guvernul nu-și respectă angajamentul.

Asta nu scuză eventualele probleme de management sau de marketing.

          Și eu sper fie ultima majorare.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

La punctul trei de la ordinea de zi prezint raportul privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Am așteptat cu mult interes aprobarea bugetului pe anul 2011. Reprezint o instituție de învățământ pentru care am solicitat și la municipiu și la consiliul județean sprijin pentru înlocuirea acoperișului școlii.

          Am studiat, iar la capitolul învățământ, sumele sunt foarte mici.

          Motivele pentru  înlocuirea acoperișului școlii le-am expus în studiile pe care le-am depus.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Dumneavoastră ați așteptat cu speranță și răbdare aprobarea bugetului propriu al județului, așa cum am așteptat eu aprobarea bugetului în parlament.

          Nu am putut să prindem suma în bugetul nostru pentru că sumele de care dispunem anul acesta sunt foarte mici.

          Eu promit ceva, mă voi ocupa personal să conving suficienți agenți economici care să sponsorizeze această investiție și vă garantez că acoperișul de la școala respectivă va fi înlocuit.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Vă mulțumesc.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Eu am o intervenție. Îmi cer scuze față de toți conducătorii instituțiilor că anul acesta bugetele sunt foarte sărace. Din păcate, nu putem avea câți bani ne-am dori pentru ceea ce înseamnă cultură, condiții mult mai bune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar sperăm că viitorul va fi mai bun. Indiferent de istoricul relațiilor, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și pentru că, având  puțini bani reușiți să faceți față cerințelor etapei actuale.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Putineanu Ion de la comisia juridică, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Putineanu Ion.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea art.2 din  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008, în vederea aprobării.

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

          În mape ați avut:

- trei informări ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică privind activitatea desfășurată de Autoritatea de Ordine Publică Teleorman pe trimestrul IV/2010;  Raportul anual asupra eficienței serviciului polițienesc al Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman pe anul 2010 și Planul strategic pentru anul 2011 cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali;

- o Informare a Direcției Administrație Publică Locală privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor adresate autorității publice județene, în semestrul II al anului 2010;

- și o Informare a S.C. Apa Serv S.A. privind stadiul contractelor de achiziție publică componente ale proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman” la data de 31 ianuarie 2011.

 

         

Dacă aveți observații, întrebări sau propuneri pe marginea acestor materiale ?

 

Nefiind, dacă aveți alte probleme?

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

         

 

          PREȘEDINTE,                                         SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

    Liviu Nicolae Dragnea                                              Silvia Oprescu