CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 7 ianuarie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de vineri, 7 ianuarie 2011, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții, pentru reabilitarea de drumuri județene, în fază studiu de fezabilitate.

 

4.     Diverse.

 

  

   Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din  5  ianuarie 2010