Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind : prelungirea contractului de servicii cu Bursa Română de Mărfuri

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2905 din 17 aprilie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Vlad Eugen Ovidiu, și raportul de specialitate nr.2904 din 17 aprilie 2006   al Direcției Dezvoltare Locală,  Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Administrație Publică Locală;

-  avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 6 aprilie 2006;

-         Procesul verbal nr.2831 din 13 aprilie 2006 al comisiei de negociere;

- prevederile art.46 alin (2) raportat la art.110 și ale art.104, alin (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 56 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat;

 

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. Se respinge prelungirea contractului de servicii cu Bursa Româna de Mărfuri, în condițiile impuse de către aceasta în cadrul negocierilor.

 

 

 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 26 din 6 aprilie 2006 privind prelungirea desfășurării procedurilor de vânzare și de achiziție publică de produse, servicii și lucrări prin intermediul Bursei Române de Mărfuri.

 

Art.3. Desfășurarea procedurilor de vânzare și de achiziție publică de produse, servicii și lucrări se va face conform prevederilor legale, prin serviciul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean Teleorman.

 

          Art.4. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

                                                                      

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                           Contrasemnează,

                                                                                       Secretar General al Județului,

 

                                                                                                                                                      jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 40 din 20 aprilie 2006