Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 


   H O T Ă R Â R E

 

privind> aprobarea contului de ;ncheiere a exerci]iului bugetului propriu al

               jude]ului pe anul 2005.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- raportul Președintelui Consiliului Județean Liviu Nicolae Dragnea nr.3184 din 2 mai  2006 necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2005 ;

 - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.53 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă pentru anul 2005 contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului Teleorman, la venituri în sumă de 77.125.497 lei iar la cheltuieli în sumă de 77.066.667 lei și realizarea programului de investiții, conform anexelor nr.1 și nr.2.

Art.2.  Se aprobă situațiile financiare potrivit anexelor 3 (a-e).

Art.3.  Anexele nr.1, 2 și 3 (a-e) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                  

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

       Jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr.43  din 19  mai 2006