Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 H O T Ă R Â R E

 

 

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință  extraordinară  conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- Raportul nr.3231 din 02 mai 2006 al  Președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2006 ;

          - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

          - prevederile art.12.alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2006

- prevederile art.15 alin.(2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.114/2005 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006, conform anexelor nr.1 si 2.

Art.2.  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                 Jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr.44  din  19  mai  2006