CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

                                                     

                            

      H O T Ă R Â R E

 

           privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor din judet, majorate conform O.U.G. nr.32/2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.3438 din 09 mai 2006 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.3323 din 04 mai 2006 al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, majorate conform O.U.G. nr.32/2006;

- avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.12 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) litera „e” ultima teză din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

          Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor din judet, majorate în baza O.U.G. nr.32/2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin Direcția economică, buget-finanțe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri..

 

          Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                        Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.45  din 19  mai  2006