Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                      

 

 

H O T Ă RÂ R EA

           

privind:     stabilirea prețului mediu al produselor agricole

                         la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2006.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedereî

- expunerea de motive nr.3435 din 09 mai  2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.3313  din 04 mai 2006 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pe anul 2006î

          - avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socialăî

          -  prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările șiî ulterioareî

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e”, ultima teză din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean, modificat și completat,

         în temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T ĂR ĂȘ T E  :

 

 

Art.1. – Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură pentru anul 2006, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin direcțiile de specialitate, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri..

 

 

 

 

 

 

          Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 53  din 19  mai  2006

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                           

Anexa

 

 la Hoărârea nr.53  din 19 mai 2006        

                                                                                        

 

 

 

 

 

PREȚUL MEDIU

AL PRODUSELOR AGRICOLE LA CARE ARENDA

SE EXPRIMĂ ÎN NATURĂ PENTRU ANUL 2006

 

 

 

 

 

         

 

SPECIFICAȚIE

 

 

PREȚ MEDIU

LEI/KG

 

GR+U CONSUM

 

 

0,30

 

ORZ BOABE CONSUM

 

 

0,25

 

FLOAREA SOARELUI  CONSUM

 

 

0,65

 

PORUMB CONSUM

 

 

0,25

 

 

 

PRESEDINTE,

LIVIU NICOLAE DRAGNEA