Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


               

 

                                                                                                                   HOTĂRÂRE

 

 

pentru: adoptarea Declarației privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene asupra mediului și sănătății locuitorilor județului Teleorman.

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 106  alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

     - expunerea de motive nr.3641 din 17 mai 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman  și raportul de specialitate nr. 3636 din 17 mai 2006 al Arhitectului șef al județului al Consiliului Județean Teleorman privind necesitatea adoptării Declarației privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene asupra mediului și sănătății locuitorilor județului Teleorman;

    -  declarațiile adoptate de consiliile locale din județ privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene asupra mediului și sănătății locuitorilor județului Teleorman;

-      avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-      prevederile art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-      prevederile art. 104 alin (1) litera „p” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 litera „o” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.  Consiliul Județean Teleorman adoptă Declarația privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene asupra mediului și sănătății locuitorilor județului Teleorman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.2. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va lua măsuri de a transmite Declarația adoptată la art. 1, autorităților administrației publice centrale și instituțiilor Uniunii Europene cu atribuții în domeniul protecției mediului, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                            Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                               Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 54 din 19 mai 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ANEXĂ  la hotărârea nr. 54   din 19 mai 2006

 

      

                                                                                                                                                        

                                                                               

 

 

                                                                                D E C L A R A Ț I E    

 

privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene

asupra mediului și sănătății locuitorilor județului Teleorman.

 

 

          Unul din accidentele majore ale erei nucleare – Cernobâl 1986 – precum și inconvenientele exploatării centralei atomo-electrice de la Kozlodui (Bulgaria) au fost din plin resimțite de români, fără a avea vreo vină, poate doar aceea de a fi vecini și parteneri în același sistem politic, economic și militar cu țările respective.

          La început de secol XXI, când Europa se conduce după reguli potrivit cărora fiecare este obligat să țină cont de cel de lângă el, partea sudică a României, și mai ales, județul Teleorman stau față în față cu cea mai mare amenințare din istoria recentă: construirea unei centrale nucleare pe teritoriul bulgăresc, la o distanță de numai câțiva kilometri de malul Dunării, în localitatea Belene. Proiectul prevede producerea de energie termică și electrică pe baza reacțiilor nucleare, precum și depozitarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat. Ceea ce se ignoră, este contextul transfrontalier în care se realizează acest proiect, precum și impactul negativ pe care îl va avea pe teritoriul României, respectiv al județului Teleorman.

          Pentru teleormăneni această centrală atomo-nucleară înseamnă:

-      contaminarea radioactivă a mediului, care afectează apa, aerul, solul și subsolul prin poluanții radioactivi evacuați în mediul înconjurător;

-      poluarea chimică a factorilor de mediu (aer, apă, sol și subsol) prin degajarea în zonă a unor substanțe utilizate în procesul tehnologic sau prin deșeurile rezultate și stocate;

-      poluarea biologică a apei din Dunăre prin evacuarea apelor uzate și contaminate în fluviu;

-      poluarea termică a apei din Dunăre prin evacuarea apei de răcire a reactoarelor;

-      expunerea populației din zonă, pe o rază de 100 km., la radiații cu nuclizi radioactivi de uraniu;

-      același fenomen se produce și pentru culturile agricole din zonă, animale, bunuri materiale, etc.;

-      apariția unor malformații mai ales la copii (aceste malformații afectează orice viețuitoare);

 

 

-      îmbolnăviri profesionale, prin acumularea de către populația din zonă a unor doze de radionuclizi de uraniu peste limitele admise prin normele în materie;

-      centrala nucleară va opri dezvoltarea economică a zonei (cine investește lângă o potențială bombă?)

Consiliul Județean Teleorman adresează în numele comunității un apel către instituțiile centrale ale statului, către instituțiile Uniunii Europene: faceți tot ce este posibil pentru a opri construirea centralei atomo-nucleare de la Belene!

Este dreptul Guvernului Bulgariei de a asigura necesarul energetic al țării, dar o facă fără a afecta pe români!

Nu dorim ca mediul natural al Teleormanului fie poluat de activitățile nucleare, nu dorim ca teleormănenii trăiască zi de zi cu teama unui nou Cernobâl!

Vrem pentru noi, pentru copiii și pentru nepoții noștri, un mediu curat, un mediu sănătos, o viață ferită de amenințarea nucleară!

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea