CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului propriu al Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 4206 din 09 iunie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4205 din 09 iunie 2006 al Direcției economice, buget- finanțe privind necesitatea modificării organigramei, a statului de funcții si a numărului de personal ale aparatului propriu al Consiliului Județean Teleorman ;

- avizul Comisiei de studii și prognoze economico- sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- avizul nr. 938 din 14 iunie 2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;

          - prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării  serviciilor comunitare de utilități publice;

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată, și ale art. 47 alin (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului propriu al Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 2, care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Secretarul general al judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

                                                                                   Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                  Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                        Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 56  din 21 iunie 2006