CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

  privind: încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Catană Aida Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională

          

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere;

          - expunerea de motive nr. 4190 din 09 iunie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4189 din 09 iunie 2006 al Direcției economice, buget- finanțe privind necesitatea încetării suspendării contractului individual de muncă al doamnei Catană  Aida Petronela;

- avizul Comisiei pentru administrație publice locale, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertățlor cetățenilor

-         prevederile Hotărârii Cnsililui Județean nr 59 din 10 iunie 2005

-         cererea doamnei Catană Aida Petronela înregistrată la nr. 3945 din 31 mai 2006;

- prevederile art. 104 alin. (2) din Legea administraței publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin (2) din Regulamentul de organizare i funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă începând cu 01 iulie 2006, încetarea suspendăii contractului individual de muncă al Doamnei CatanăAida Petronela, director al Serviciului  de Cooperare internă și internațională.

Art.2 Secretarul general al judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

                                                                                     Liviu Nicolae Dragnea

 

      

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                               Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 57  din  21 iunie 2006