Text Box: CONSILIUL  JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                     HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea Acordului de Implementare a proiectului “ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman” – Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013 - 4

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4150  din 08.06.2006  a președintelui Consiliului Județean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 4149 din 08.062006 al Diecțiilor Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și Economică , Buget – Finanțe privind necesitatea aprobării Acordului de Implementare a proiectului  “ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman “-  Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013 - 4  ;

- comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- adresa nr. 47746 din 01 iunie 2006 a Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

- prevederile   art.104, alin. (1), lit “c” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, modificată și completată si ale art. 47 alin (1), litera „c”, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat;

 

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de Implementare a proiectului “ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman “ – Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013 – 4,  prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Teleorman prin direcțiile de specialitate va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul General al județului prin compartimentul cancelarie   va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                            Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 60  din 21 iunie 2006