Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea   asocierii  Consiliului   Județean   Teleorman   cu    unele                        

                consilii locale urbane pentru gestionarea în comun a serviciilor

                publice de apă și canalizare

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4148  din 08.06.2006  a  președintelui Consiliului Județean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 4147 din 08.06.2006 al Direcțiilor Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și Economică , Buget – Finanțe privind necesitatea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu unele consilii locale urbane pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă și canalizare;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 25, alin (1) si (2) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind reorganizarea serviciilor de apă și canalizare;

- prevederile   art.104, alin. (1), lit “r” din Legea administrației locale, nr.215/2001, modificată și completată si ale art. 47 alin (1), litera „c”, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat;

 

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Județean Teleorman cu consiliile locale  ale municipiilor Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și ale orașelor Videle și Zimnicea pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă și canalizare.

                  

Art. 2. Se aprobă Contractul de Asociere  prevăzut in anexa care face parte integrantă din   prezenta hotărâre.

                    

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin direcțiile de specialitate, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.Secretarul General al județului prin compartimentul cancelarie   va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                     

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                       Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                           Jr.Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 61 din 21 iunie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                                                                           

                                   

 

   ANEXA       la                                                                                                                                                                                                   hotărârea nr. 61      din 21 iunie 2006

   

 

 MODEL

 

CONTRACT - CADRU DE ASOCIERE

 

 

 

PĂRȚILE

 

-         Consiliul Județean Teleorman, reprezentat prin președinte, în numele și pentru județul Teleorman.

-         autoritățile administrației publice locale urbane

 

          Denumite împreun㠄Autoritățile Locale” sau „Părțile”

 

AU PRECIZAT ÎN PREALABIL

 

          În conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, Legii serviciilor publice de gospodărire comunală nr.326/2001, Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale:

 

·        înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (Serviciile) sunt atribuții ale autorităților administrației publice locale

·        asocierea intercomunală în vederea gestiunii în comun a Serviciilor reprezintă unul dintre principiile organizării și funcționării Serviciilor.

 

Din studiile realizate la nivelul fiecărei Autorități Locale rezultă în mod clar că pentru buna funcționare a Serviciilor, respectiv ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare și de angajamentele asumate de România în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană sunt necesare investiții importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare ce depășesc cu mult posibilitățile financiare ale Autorităților Locale.

 

 

ȘI AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI CONTRACT DE ASOCIERE, DUPĂ CUM URMEAZĂ :

 

 

Capitolul I – Scopul și interesul comun

 

1.Scopul asocierii

 

Scopul asocierii este gestiunea în comun  a Serviciilor  Publice de Apă și

Canalizare aflate sub autoritatea fiecărei Autorități Locale, modalitatea de gestiune fiind gestiunea indirectă , respectiv delegarea unei părți din sarcinile și responsabilitățile aferente serviciilor printr-un contract de concesiune pe termen lung către un operator unic, societate constituită de părți în acest scop

( „Concesionarul” sau „Operatorul”).

 

2.Interesul comun.

 

Părțile declară că interesul comun ce stă la baza Asocierii vizează interesul

general al locuitorilor din Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Videle și Zimnicea, din județul Teleorman, respectiv îmbunătățirea Serviciilor către utilizatori, posibilitatea atragerii de fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare aparținând fiecărei unități administrativ teritoriale reprezentată în prezentul Contract, crearea unui operator profesionist care să implementeze programul de investiții ce va fi aprobate de Părți.

 

Capitolul II – Organizarea și funcționarea asocierii

 

3.Statutul juridic al asocierii

 

Asocierea este constituită prin Contract, în conformitate cu dispozițiile art. 31

(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,. Asocierea nu are patrimoniu propriu, nu încasează venituri și nu face cheltuieli.

 

În situația în care actele normative ce vor fi adoptate de Parlamentul sau

Guvernul României după semnarea prezentului Contract de Asociere vor prevedea  că asocierea intercomunală reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică. Părțile convin să ia toate hotărârile și să facă toate demersurile necesare în vederea dobândirii personalității juridice de către Asociere.

 

 

 

 

 

4.Durata

 

Prezenta Asociere este constituită pentru o durată de 49 ani.

 

          Durata Asocierii poate fi modificată/prelungită prin Act Adițional semnat de toate Părțile.

 

          Asocierea poate înceta înainte de expirarea duratei sale în următoarele situații :

-         acordul unanim al Părților

-         numărul de asociați este redus la 1 ca urmare a retragerii Părților.

 

 

5.Reprezentare

 

Fiecare Autoritate Locală desemnează  câte un reprezentant titular, membru în

Comitetul Asocierii și câte un suplinitor. Mandatul reprezentanților/suplinitorilor este valabil de la data numiri până la data revocării/înlocuirii acestora, prin hotărâre a Autorității Locale competente.

 

Părțile vor numi un coordonator permanent în condițiile art. 8.

Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligențele necesare pentru a asigura

reprezentarea sa permanentă în cadrul Asocierii.

          Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților/suplinitorilor vor fi transmise în copie, Părților și Coordonatorului desemnat în 10 zile calendaristice de la data emiterii lor.

 

6.Atribuțiile Asocierii

 

Asocierea, prin Comitetul Asocierii, dezbate și adoptă hotărâri pentru toate

problemele legate de scopul Asocierii, având în vedere interesul comun al acesteia și în special :

-         constituirea operatorului

-         contractul de concesiune

-         Master planul pentru Servicii

-         Programul comun de investiții

-         Planul de finanțare a investiției

-         Politica tarifată

 

Operatorul

Părțile vor constitui Operatorul sub forma unei societăți comerciale, într-una din

formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale.

 

    Operatorul va avea ca principal obiect de activitatea furnizarea Serviciilor de Apă și Canalizare, Autorităților Locale semnatare ale prezentului Contract.

 

          Actul Constitutiv al Operatorului va fi discutat în ședințele Comitetului Asociației și va fi aprobat de fiecare Autoritate Locală.

 

          Părțile, în calitate de asociați/acționari ai operatorului, vor depune toate diligențele ca acesta să poată, în cel mai scurt timp posibil, să îndeplinească funcțiile necesare realizării obiectului său de activitate în condiții de profesionalism și eficiență (detaliate în anexa nr.1 la prezentul Contract) :

-         funcția tehnico-operațională ;

-         funcția comercială;

-         funcția financiară și contabilă ;

-         funcția de management și coordonare.

 

Contractul de Concesiune

Contractul de Concesiune va fi semnat de fiecare Autoritate Locală, în calitate de

Concedent și de Operator, în calitate de Concesionar.

 

Prin Concesiune, Autoritățile Locale vor acorda Concesionarului o concesiune

exclusivă a dreptului de a furniza Serviciile de Apă și Canalizare ca servicii publice, în cadrul ariei teritoriale a acestora, precum și o Concesiune exclusivă asupra bunurilor proprietate publică și private ce formează sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciilor. Concesionarul va fi responsabil de implementarea programului de investiții aprobate de Părți, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona Serviciile pe riscul și responsabilitatea sa, conform prevederilor Contractul de Concesiune.

         

          Comitetul Asocierii va monitoriza îndeplinirea de către Concesionar a obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune.

 

          Contractul de Concesiune va avea structura prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Contract.

 

          Programul de investiții și planul de finanțare a acestuia.

          Programul de investiții va fi elaborat astfel încât să țină seama de nevoile fiecărei Părți.

 

          Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituții financiare, fonduri provenind de la bugetele locale ale Autorităților Locale, fonduri proprii sau atrase ale Concesionarului.

 

          Programul de investiții și planul de finanțare a investițiilor vor fi discutate în ședințele Comitetului Asocierii și vor fi aprobate de fiecare Autoritate Locală. Ele vor face parte integrantă din Contractul de Concesiune.

 

          Politica tarifară

          Fiecare Autoritate Locală va aproba tarifele practicate de Concesionar în cadrul ariei sale teritoriale. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform legislației în vigoare.

 

7.Ședințele Comitetului Asocierii

 

Convocare

Comitetul Asocierii se va reuni cel puțin odată la trei luni sau ori de câte ori

este necesar, la convocarea Autorității Locale desemnate în calitate de coordonator al Asocierii sau a unui reprezentant al Autorităților Locale.

 

Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax, poștă electronică cu cel puțin 3

zile înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

 

 

 

Organizarea ședințelor

La ședințele Comitetului Asocierii vor participa reprezentanții titulari

desemnați de Autoritățile Locale sau suplinitorii acestora, în situația în care titularii nu pot participa.

Ședințele Comitetului Asocierii vor fi prezidate de un Președinte desemnat

dintre participanți înaintea începerii dezbaterilor.

 

Procesul- verbal de ședință este semnat de persoana care a prezidat ședința și

 de secretar.

 

Procesul-verbal va fi păstrat în original de Autoritatea Locală desemnată în

calitate de coordonator al Asocierii. O copie a Procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 zile de la data ședinței, fiecărei Autoritate Locală, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 

Hotărârile Comitetului Asocierii

 

Hotărârile Comitetului Asocierii reprezintă recomandări adresate Părților.

Punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Asocierii va fi aprobată de

fiecare Autoritate Locală. O astfel de aprobare nu va fi refuzată sau întârziată nejustificat mai mult de 30 zile calendaristice.

 

 

          Mecanismul decizional

          Fiecare Autoritate Locală are un vot egal în cadrul deliberărilor Comitetului Asocierii . Dreptul de vot nu poate fi transmis.

 

          Pentru valabilitatea hotărârilor Comitetului Asocierii este necesară prezența a ¾ din reprezentanții Autorităților Locale și votul favorabil a 2/3 din numărul acestora.

 

          Nici o hotărâre nu va putea fi luată  fără votul favorabil al reprezentantului Autorității Locale respective, în situația în care această hotărâre privește în mod exclusiv Serviciile sau bunurile aparținând acelei Autorități Locale.

 

8.     Coordonatorul Asocierii

 

Părțile vor desemna un coordoanator al Asocierii cu votul favorabil a 2/3 din

numărul reprezentanților.

Coordonatorul Asocierii are atribuțiile prevăzute în prezentul Contract și cele

ce îi vor fi încredințate de Părți la un moment dat.

 

Coordonatorul Asocierii nu va avea competența de a lua decizii în numele

Părților.

Coordonatorul Asocierii va asigura secretariatul Comitetului Asocierii.

 

 

 

 

Capitolul III.  Retragere și primire de noi membri

 

9.     Retragere

În situația în care oricare dintre Părți  dorește să se retragă din Asociere,

aceasta va notifica celorlalte Părți despre intenția sa, cu  cel puțin șase luni înainte.

 

Comitetul Asocierii va analiza consecințele eventualei retrageri și va propune

Părților modificările ce se impun a fi aduse Actului Constitutiv al Operatorului și/sau Contractului de Concesiune ( în special cu privire la programul de investiții și planul de finanțare a acestora). Partea  care se  retrage din Asociere va suporta eventualele daune cauzate celorlalte părți prin acțiunea sa.

 

10.            Primirea de noi membri

Asocierea va putea primi noi membri cu acordul scris al tuturor Părților.

 

Capitolul IV . Clauze diverse.

 

11.            Modificarea Contractului.

 

Prezentul Contract de Asociere poate fi modificat numai prin Acte

Adiționale semnate de reprezentanții tuturor Părților special împuterniciți în acest scop.

 

12.            Drept aplicabil/Litigii.

 

Prezentul Contract este supus dreptului român.

Toate litigiile care se nasc din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv orice

problemă privind interpretarea acestuia, validitatea sau încetarea sa, care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi deferite spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

 

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi __________în 10 exemplare

originale, fiecare Parte primind un exemplar original.

 

 

 

 

                   Semnează:

Reprezentanții autorităților administrației publice locale

 

 

 

 

 

                                                                                                      PREȘEDINTE,

 

                                                                                                   Liviu Nicolae Dragnea